Regulamin zakupu produktów

Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania ze Sklepu internetowego Mroomy dla zakupu produktów wyposażenia wnętrz.

Usługodawcą i właścicielem platformy jest Marcin Perłak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Perłak Mroomy wykonywaną w Michałowicach (32-091), ul. Czekoladowa 5, NIP: 2220668250, REGON: 241547654, (dalej jako „Mroomy”).

Żaden z produktów oferowanych w ramach Sklepu internetowego nie jest własnością Mroomy, lecz podmiotów trzecich – Dostawców. Składając Zamówienie nie zawierasz umowy sprzedaży z Mroomy, lecz jedynie udzielasz Mroomy pełnomocnictwa do zawarcia takiej umowy w Twoim imieniu z Dostawcami określonych produktów.

Użytkownik może skontaktować się z Mroomy drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres zakupy@mroomy.com .

DEFINICJE

Czas Realizacji Zamówieniaczas, w którym zamówienia są kompletowane przez Dostawców a następnie wydawane przewoźnikom w celu dostarczenia Produktów pod wskazany przez Użytkownika adres; Czas Realizacji Zamówień nie obejmuje czasu dostawy. Czasy realizacji są różne dla zamówień u poszczególnych Dostawców
Dni Roboczedni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej)
Konsumentosoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Koszykusługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część Sklepu Internetowego, w której Użytkownik określa Produkty mające być przedmiotem Zamówienia oraz warunki finansowe na jakich ma zostać zawarta Umowa Sprzedaży
Sklep Internetowyserwis internetowy znajdujący się pod adresem URL: https://mroomy.com umożliwiający składanie Zamówień
Polityka Prywatnościdokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu dostępny pod tym adresem https://mroomy.com/polityka-prywatnosci 
Dostawcapodmiot trzeci będący stroną Umowy Sprzedaży
Produkttowary należące do Dostawców mogące być przedmiotem Zamówienia i Umowy Sprzedaży zawieranej w imieniu Użytkownika
Regulaminniniejszy regulamin Sklepu Internetowego
Umowa Sprzedażyumowa sprzedaży Produktów zawierana przez Mroomy działającego jako pełnomocnik Użytkownika zawierana z Dostawcą na warunkach określonych w Zamówieniu
Usługausługa świadczona drogą elektroniczną przez Mroomy na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu internetowego 
Użytkownik/Klientkażdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu
Zamówienieoświadczenie woli Użytkownika, którego przedmiotem jest udzielenie pełnomocnictwa Mroomy do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz określające warunki na jakich Mroomy zawiera Umowę Sprzedaży z Dostawcą, w szczególności cenę Produktów, jak również ich liczbę oraz rodzaj

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności warunki składania Zamówień, dokonywania płatności, reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Użytkowników oraz Mroomy. 
 2. Osoba chcąca skorzystać z Usług musi zapoznać się wcześniej z niniejszym Regulaminem. 
 3. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Użytkowników.
 4. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający lub uniemożliwiający jego funkcjonowanie.
 5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego po stronie Użytkownika muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana do najnowszej wersja przeglądarki internetowej: Edge, Chrome, FireFox, Opera, Safari; z włączoną obsługą JavaScript i Cookies.
 6. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SKLEP INTERNETOWY

 1. Mroomy świadczy Użytkownikom bezpłatne usługi dostępne drogą elektroniczną umożliwiające zawieranie umów sprzedaży w sposób opisany w § 4 Regulaminu. Za pośrednictwem Sklepu możliwym jest złożenie Zamówienia.
 2. Z chwilą złożenia Zamówienia Użytkownik każdorazowo udziela Mroomy pełnomocnictwa do zawarcia Umowy Sprzedaży w imieniu Użytkownika w zakresie wskazanym w danym Zamówieniu, wraz z prawem do udzielania pełnomocnictw dalszych osobom współpracującym z Mroomy.
 3. Każda z umów o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany tutaj lub w dalszej części Regulaminu. Umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności Sklepu internetowego, zawierane są na czas nieoznaczony. 
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia aktualności swoich danych oraz informowania Mroomy o ich wszelkich zmianach, ze szczególnym uwzględnieniem danych, które są konieczne do zawarcia lub poprawnego wykonania Umowy Sprzedaży.

3. ZAMÓWIENIE I UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Użytkownik może złożyć Zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).
 2. Użytkownik tworzy Zamówienie poprzez dodawanie dowolnych Produktów do Koszyka. 
 3. W formularzu zamówienia Użytkownik wskazuje: sposób płatności, dane do dostawy, dane kontaktowe oraz inne informacje konieczne do prawidłowego złożenia Zamówienia lub zawarcia Umowy Sprzedaży w imieniu Użytkownika. Po skompletowaniu Zamówienia, wyświetlana jest dodatkowa cena dostawy Produktów (uzależniona od rodzaju zamówionych Produktów oraz liczby Dostawców, których Produkty mają być przedmiotem Umów Sprzedaży). Użytkownik zatwierdza je oraz przesyła do Mroomy poprzez uaktywnienie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Przed zatwierdzeniem oraz przesłaniem do Mroomy Zamówienia Użytkownik oświadcza, że akceptuje Regulamin, jak również, że otrzymał wszelkie konieczne informacje dotyczące Produktów. Niezłożenie takiego oświadczenia uniemożliwia złożenie Zamówienia.
 5. W formularzu Zamówienia konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji Umowy Sprzedaży. Są to w szczególności: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, dane do wystawienia rachunku lub faktury VAT.
 6. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Użytkownika w Zamówieniu i jego modyfikacji.
 7. Po tym momencie, Użytkownik może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. Zmiana Zamówienia jest możliwa wyłącznie poprzez bezpośredni kontakt z Mroomy w formie mailowej.
 8. Z chwilą złożenia Zamówienia, Użytkownik:
  1. udziela Mroomy pełnomocnictwa do zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umów Sprzedaży na warunkach określonych w Zamówieniu, ze szczególnym uwzględnieniem liczby, rodzaju oraz ceny sprzedaży Produktów z niego wynikających;
  2. upoważnia Mroomy do złożenia Dostawcy lub Dostawcom oferty zawarcia Umowy Sprzedaży;
  3. upoważnia Mroomy do zaakceptowania wszelkich koniecznych regulaminów, ogólnych warunków umowy lub innych dokumentów koniecznych do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz oświadcza, że nie będzie kierować jakichkolwiek roszczeń względem Mroomy w związku z akceptacją tych dokumentów;
  4. upoważnia Mroomy do zawarcia Umowy Sprzedaży przy wykorzystaniu jego danych podanych przy składaniu Zamówienia.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności zgodnie z Zamówieniem z wykorzystaniem opcji wskazanych i udostępnianych w ramach Sklepu. Warunkiem podjęcia przez Mroomy kroków mających na celu zawarcie Umowy Sprzedaży jest dokonanie płatności przez Użytkownika.
 10. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, że wszelkie płatności kierowane są na konto Mroomy, które następnie dokonuje odpowiednich rozliczeń z Dostawcą w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, na zasadach określonych w odrębnym porozumieniu zawartym pomiędzy Mroomy a Dostawcą.
 11. Warunkiem zawieszającym złożenie Zamówienia jest: (a) uiszczenie płatności przez Użytkownika; (b) brak błędu na Platformie dotyczącego ceny Produktu. Jeżeli użytkownik uiścił płatność, zaś cena Produktu u Dostawcy będzie wyższa niż wskazana w Zamówieniu, płatność jest nienależna i Mroomy zwróci ją Użytkownikowi niezwłocznie po jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym, nie później jednak niż w terminie jednego Dnia Roboczego.
 12. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierającą informacje dotyczące złożonego zamówienia: ilości zamówionych Produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, szacowanego czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta, nazwy Dostawcy, a także informacje o procedurze składania reklamacji oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży. Wskazana wyżej wiadomość e-mail stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu złożonej przez Klienta.  
 13. Niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży w imieniu Użytkownika Mroomy przekaże mu informację o tym fakcie, jak również wszelkie inne informacje związane z Umową Sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem Czasu Realizacji Zamówienia, danych Dostawcy, jak również inne istotne informacje. Mroomy podejmie wszelkie rozsądne działania w celu zawarcia Umowy Sprzedaży w terminie 1 Dnia Roboczego od momentu złożenia Zamówienia przez Użytkownika. 
 14. Mroomy na bieżąco będzie informować Użytkownika o statusie realizacji Umowy Sprzedaży przez Dostawcę, jak również prawdopodobnym terminie doręczenia Produktów Użytkownikowi.
 15. Udzielone przez Użytkownika pełnomocnictwo każdorazowo wygasa z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży.
 16. Mroomy nie ponosi odpowiedzialności za działania Dostawców oraz za szkody spowodowane przez Dostawców w związku z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem przez nich Umów Sprzedaży.

4. CENY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają wszystkie podatki), podane są w złotych polskich i nie zawierają kosztów dostawy, które są wskazywane w kolejnym kroku składania Zamówienia. 
 2. Użytkownik ma możliwość zakupu produktów od różnych Dostawców w ramach jednego zamówienia. W takim przypadku opłaty za przesyłki naliczane są osobno dla każdego Dostawcy.
 3. Wiążąca i łączna cena sprzedaży wraz z kosztami dostaw wskazywana jest Użytkownikowi w podsumowaniu Zamówienia. 
 4. Mroomy jest upoważnione do zawarcia Umowy Sprzedaży w imieniu Użytkownika, o ile cena Produktów nie będzie przekraczać ceny określonej w Zamówieniu.
 5. Użytkownik może zrealizować płatność za pośrednictwem platformy Przelewy24 przy wykorzystaniu opcji szybkiego przelewu, karty płatniczej lub przelewu BLIK.
 6. Na każdy sprzedany Produkt Dostawca wystawi dokument sprzedaży w postaci rachunku lub faktury, na żądanie Użytkownika, który będzie doręczany Użytkownikowi wraz z Produktami lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na doręczanie mu faktur elektronicznych na adres e-mail wskazany w Zamówieniu.

5. DOSTAWA

 1. Zamówienia dostarczane są przez Dostawców na adres wskazany przez Użytkownika w zamówieniu.
 2. Zamówienia nie są realizowane za pobraniem. 
 3. Koszt wysyłki obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia. Ceny dostaw są różne dla zamówień u poszczególnych Dostawców. Łączny koszt dostawy stanowi ich sumę. Użytkownik wyraża zgodę na obciążenie go kosztami dostawy.
 4. Warunkiem wysłania Produktów jest: (a) uiszczenie kwoty wskazanej w Zamówieniu; (b) skuteczne zawarcie Umowy Sprzedaży w imieniu Użytkownika.
 5. Przewidywany czas realizacji poszczególnych produktów jest określony w opisie danego produktu. Przewidywany termin realizacji zamówień przesyłany jest Użytkownikowi w podsumowaniu zamówienia. Terminy dostaw ustalane są indywidualnie przez każdego Dostawcę. Użytkownik jest świadom, że składając zamówienie na produkty od różnych Dostawców otrzyma je w odrębnych przesyłkach i w różnych terminach.

6. REKLAMACJE

 1. Wszelkie roszczenia Użytkowników związane z Produktami, reklamacjami oraz rękojmią przysługują im względem ich Dostawcy. Użytkownik oświadcza, że zdaje sobie sprawę, że w związku z nabyciem Produktów nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia względem Mroomy.
 2. Dostawca ma obowiązek dostarczenia Użytkownikowi Produktów bez wad. Każdy z Dostawców jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Produkt ma wadę Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, lub żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.
 3. Mroomy zobowiązuje się do pośredniczenia w procesach reklamacyjnych. Reklamacje z tytułu rękojmi lub innych podstaw prawnych należy składać na adres zakupy@mroomy.com. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: imię, nazwisko, nazwę Produktu, nazwę Dostawcy  oraz opis wady.
 4. Mroomy po otrzymaniu reklamacji niezwłocznie przekazuje ją do Dostawcy. Dostawca w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia przekazania mu reklamacji zobowiązany jest do ustosunkowania się do niej poprzez wskazanie, że uwzględnia lub odrzuca on reklamację, wraz z uzasadnieniem swojej decyzji.
 5. Czas, o którym mowa w ust. 6.4. powyżej może zostać przedłużony w przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych lub informacji pozwalających na jego rozpatrzenie. W takim wypadku Dostawca skontaktuje się bezpośrednio z Użytkownikiem w celu uzupełnienia koniecznych informacji, wówczas termin 7 (siedmiu) dni liczony jest od doręczenia uzupełnionych informacji Dostawcy.
 6. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Mroomy. Reklamację na usługi świadczone drogą elektroniczną można składać również na adres poczty elektronicznej Mroomy: zakupy@mroomy.com

7. ZWROTY

 1. Konsument, który jest stroną Umowy Sprzedaży, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub wiadomość e-mail skierowaną na adres zakupy@mroomy.com w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. Oświadczenie Konsumenta jest niezwłocznie przekazywane Dostawcy.
 3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Dostawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 7.1. wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Użytkownik może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dołączanego do Produktów. Skorzystanie przez Użytkownika z tego wzoru nie jest dla niego obowiązkowe.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Dostawca w porozumieniu z Mroomy zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez danego Dostawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Dostawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt(y) Dostawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Tego typu produkty są odpowiednio oznaczane w Sklepie oraz w Zamówieniu.
 9. Bezpośrednie koszty odesłania Produktu do Dostawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument. Produkt powinien zostać odesłany na adres wskazany przez Dostawcę, zaś w przypadku niepodania takiego adresu na adres Mroomy.

8. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

 1. W przypadku Użytkowników nie będących Konsumentami, stosuje się do nich szczególne, następujące postanowienia: (a) Mroomy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi z winy nieumyślnej oraz odpowiedzialność Mroomy ogranicza się do rzeczywiście poniesionych przez Użytkownika strat; Mroomy nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, (b) do praw i zobowiązań wynikających z Regulaminu stosuje się wyłącznie prawo polskie, (c) spory powstałe pomiędzy Mroomy a Użytkownikiem, zostają poddane wyłącznie sądowi właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez Mroomy.

9. DANE OSOBOWE

 1. Użytkownik oświadcza, że zdaje sobie sprawę, że w celu zawarcia Umowy Sprzedaży koniecznym jest udostępnienie jego danych osobowych Dostawcy będącego stroną takiej umowy.
 2. Udostępnienie danych osobowych obejmować będzie następujące kategorie danych osobowych: (a) imię i nazwisko; (b) adres dostawy; (c) numer kontaktowy; (d) adres e-mail; (e) numer NIP.
 3. Nieudostępnienie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży. W związku z powyższym Mroomy wskazuje, że udostępnienie danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Mroomy, której przedmiotem jest zawarcie Umowy Sprzedaży w imieniu Użytkownika.
 4. Dostawca po udostępnieniu mu danych osobowych Użytkownika zobowiązany jest do zrealizowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 12 i 14 RODO, w szczególności powinien on wskazać swoje dane jako administratora, cele oraz podstawy przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz prawa przysługujące Użytkownikowi jako osobie, której dane dotyczą.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

.1  Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Mroomy.

11.2 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, zaś w miejsce nieważnych postanowień postanowieniami pozostała część Regulaminu będzie tak interpretowana, aby ich moc prawna i skutek ekonomiczny były jak najbardziej zbliżone do postanowień nieważnych.

11.3 Konsument ma możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których Konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.html 

11.4 Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

11.5 Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Zamówienia będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi będącemu Konsumentem akcie prawnym. 11.6 Polityka Prywatności znajdująca się tutaj, stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu.

Data wejście Regulaminu w życie:  24.06.2022