Zobacz nasz nowy pakiet projektowy Smart. Zarezerwuj termin

Regulamin sprzedaży produktów Partnerów

Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania z platformy mroomy.com w odniesieniu do Produktów Partnerów

Usługodawcą i właścicielem platformy jest Marcin Perłak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Perłak Mroomy wykonywaną w Krakowie (30-554), ul. Zamknięta 10 lok.1.5, NIP: 2220668250, REGON: 241547654, (dalej jako „Mroomy”).

Niektóre z Produktów przedstawianych w ramach platformy nie są własnością Mroomy, lecz podmiotów trzecich, Produkty takie będą oznaczone jako „Produkt Partnera”. W odniesieniu do Produktów Partnera składając Zamówienie nie zawierasz umowy sprzedaży z Mroomy, lecz jedynie udzielasz Mroomy pełnomocnictwa do zawarcia takiej umowy w Twoim imieniu ze sprzedawcami takich produktów. Niniejszy Regulamin dotyczy produktów oznaczonych jako „Produkt Partnera”, w odniesieniu do pozostałych Produktów stosuje się Regulamin Platformy mroomy.com znajdujący się pod adresem: https://mroomy.com/regulamin-sprzedazy/

Użytkownik może skontaktować się z Mroomy drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres [email protected] .

DEFINICJE

Czas Realizacji Zamówieniaczas, w którym zamówienie jest kompletowane, a następnie wydawane przewoźnikowi w celu dostarczenia Produktów Partnerów pod wskazany przez Użytkownika adres; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy. Czasy realizacji są różne dla zamówień u poszczególnych Dostawców
Dni Roboczedni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej)
Konsumentosoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Koszykusługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu Platformy, w której Użytkownik określa Produkty Partnera mające być przedmiotem Zamówienia oraz warunki finansowe na jakich ma zostać zawarta Umowa Sprzedaży
Partnerpodmiot trzeci będący stroną Umowy Sprzedaży
Platformaserwis internetowy znajdujący się pod adresem URL: https://mroomy.com umożliwiający składanie Zamówień
Polityka Prywatnościdokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu dostępny pod tym adresem https://mroomy.com/polityka-prywatnosci 
Produkttowary dostępne na Platformie oraz mogące być przedmiotem Zamówienia i Umowy Sprzedaży zawieranej w imieniu Użytkownika
Regulaminniniejszy regulamin Platformy; Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawieraniem umów na stronie Platformy, a także – na żądanie Użytkownika – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego
Umowa Sprzedażyumowa sprzedaży Produktów zawierana przez Mroomy działającego jako pełnomocnik Użytkownika zawierana z Partnerem na warunkach określonych w Zamówieniu
Usługiwszelkie usługi świadczone przez Mroomy na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Platformy, które nie zostały uregulowane w odrębnych dokumentach lub regulaminach 
Użytkownikpodmiot, na rzecz którego świadczone są Usługi
Zamówienieoświadczenie woli Użytkownika, którego przedmiotem jest udzielenie pełnomocnictwa Mroomy do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz określające warunki na jakich Mroomy zawiera Umowę Sprzedaży z Partnerem, w szczególności cenę Produktów Partnera, jak również ich liczbę oraz rodzaj

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Platformy, w szczególności warunki korzystania z usług drogą elektroniczną, składania Zamówień, składania reklamacji, dokonywania płatności, a także inne uprawnienia i obowiązki Użytkownika, oraz Mroomy. 
 2. Osoba chcąca skorzystać z Usług musi zapoznać się wcześniej z niniejszym Regulaminem. Osoba, która nie zapoznała się z Regulaminem, nie może korzystać z Platformy.
 3. Informacje zawarte na Platformie nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Użytkowników.
 4. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania z Platformy w sposób zakłócający lub uniemożliwiający jego funkcjonowanie.
 5. W celu korzystania z Platformy po stronie Użytkownika muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana do najnowszej wersja przeglądarki internetowej: Edge, Chrome, FireFox, Opera, Safari; z włączoną obsługą JavaScript i Cookies.
 6. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim, z zastrzeżeniem, że wybór ten nie może skutkować pozbawieniem Konsumenta ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa jego zwykłego pobytu.

2. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Mroomy dostarcza Użytkownikom bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie funkcjonalności Platformy tj.: interaktywnych formularzy, w tym formularza kontaktowego, Zamówienia. Za pośrednictwem Platformy możliwym jest złożenie Zamówienia, Z chwilą złożenia Zamówienia Użytkownik każdorazowo udziela Mroomy pełnomocnictwa do zawarcia Umowy Sprzedaży w imieniu Użytkownika w zakresie wskazanym w danym Zamówieniu, wraz z prawem do udzielania pełnomocnictw dalszych osobom współpracującym z Mroomy.
 2. Każda z umów o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany tutaj lub w dalszej części Regulaminu. Umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza do Mroomy albo zaprzestania ich używania. Użytkownik może też zrezygnować z usług w postaci interaktywnych formularzy poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych usług.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do podania i zapewnienia aktualności swoich danych oraz informowania Mroomy o ich wszelkich zmianach, ze szczególnym uwzględnieniem danych, które są konieczne do zawarcia lub poprawnego wykonania Umowy Sprzedaży.

3. ZAMÓWIENIE I UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Mroomy publikuje w ramach Platformy informacje dotyczące Produktów Partnerów co najmniej w zakresie jego rodzaju, charakterystyki, ze szczególnym uwzględnieniem koloru i rozmiaru oraz ze wskazaniem Partnera.
 2. Użytkownik sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie dowolnych Produktów Partnera do Koszyka. Skuteczne dodanie Produktu powoduje, iż w zakładce Koszyka zmienia się liczba Produktów Partnera na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować, również z poziomu Koszyka.
 3. Po potwierdzeniu wyboru Produktów Partnera, Użytkownik wskazuje w formularzu Zamówienia: sposób płatności, dane do dostawy, dane kontaktowe oraz inne informacje konieczne do prawidłowego złożenia Zamówienia lub zawarcia Umowy Sprzedaży w imieniu Użytkownika. Po skompletowaniu Zamówienia, wyświetlana jest dodatkowa cena dostawy Produktów Partnera (uzależniona od miejsca i sposobu dostawy oraz liczby Partnerów, których Produkty Partnera mają być przedmiotem Umów Sprzedaży). Użytkownik zatwierdza je oraz przesyła do Mroomy poprzez uaktywnienie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Przed zatwierdzeniem oraz przesłaniem do Mroomy Zamówienia Użytkownik za pośrednictwem funkcjonalności Platformy oświadcza, że akceptuje Regulamin, jak również, że otrzymał wszelkie konieczne informacje dotyczące Produktów Partnera. Niezłożenie takiego oświadczenia uniemożliwia złożenie Zamówienie.
 5. W formularzu Zamówienia konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji Umowy Sprzedaży. Są to w szczególności: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, dane do wystawienia rachunku lub faktury VAT.
 6. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Użytkownika w Zamówieniu i jego modyfikacji poprzez funkcjonalności Platformy.
 7. Po tym momencie, Użytkownik może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. Zmiana Zamówienia jest możliwa wyłącznie poprzez bezpośredni kontakt z Mroomy w formie email wysłanej na adres [email protected]
 8. Z chwilą złożenia Zamówienia, Użytkownik:
  1. udziela Mroomy pełnomocnictwa do zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umów Sprzedaży na warunkach określonych w Zamówieniu, ze szczególnym uwzględnieniem liczby, rodzaju oraz ceny sprzedaży Produktów Partnera z niego wynikających;
  2. upoważnia Mroomy do złożenia Partnerowi lub Partnerom oferty zawarcia Umowy Sprzedaży;
  3. upoważnia Mroomy do zaakceptowania wszelkich koniecznych regulaminów, ogólnych warunków umowy lub innych dokumentów koniecznych do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz oświadcza, że nie będzie kierować jakichkolwiek roszczeń względem Mroomy w związku z akceptacją tych dokumentów;
  4. upoważnia Mroomy do zawarcia Umowy Sprzedaży przy wykorzystaniu jego danych podanych przy składaniu Zamówienia.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności zgodnie z Zamówieniem z wykorzystaniem opcji wskazanych i udostępnianych w ramach Platformy. Warunkiem podjęcia przez Mroomy kroków mających na celu zawarcie Umowy Sprzedaży jest dokonanie płatności przez Użytkownika.
 10. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, że wszelkie płatności kierowane są na konto Mroomy, które następnie dokonuje odpowiednich rozliczeń z Partnerem w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, na zasadach określonych w odrębnym porozumieniu zawartym pomiędzy Mroomy a Partnerem.
 11. Warunkiem zawieszającym złożenia Zamówienia jest: (a) uiszczenie płatności przez Użytkownika; (b) brak błędu na Platformie dotyczącego ceny Produktu. Jeżeli Użytkownik uiścił płatność, a nie został spełniony warunek zawieszający dotyczący błędu, płatność jest nienależna i Mroomy zwróci ją Użytkownikowi niezwłocznie po jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym, nie później jednak niż w terminie jednego Dnia Roboczego.
 12. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści złożonego Zamówienia następuje za pośrednictwem funkcjonalności Platformy i wysyłana jest na adres e-mail Użytkownika lub pisemnie na wskazany przez Użytkownika w Zamówieniu adres. Użytkownikowi, który złożył Zamówienie zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający jego złożenie oraz warunki.
 13. Niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży w imieniu Użytkownika Mroomy przekaże mu informację o tym fakcie, jak również wszelkie inne informacje związane z Umową Sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem Czasu Realizacji Zamówienia, danych Partnera lub Partnerów, jak również inne istotne informacje. Mroomy podejmie wszelkie rozsądne działania w celu zawarcia Umowy Sprzedaży w terminie do 4 Dni Roboczych od momentu złożenia Zamówienia przez Użytkownika. W przypadku, gdyby termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym miał ulec wydłużeniu z przyczyn leżących po stronie Partnera, Mroomy niezwłocznie poinformuje o takiej okoliczności Użytkownika oraz przekaże nowy termin. 
 14. Mroomy na bieżąco będzie informować Użytkownika o statusie realizacji Umowy Sprzedaży przez Partnera, jak również prawdopodobnym terminie doręczenia Produktów Partnera Użytkownikowi.
 15. Udzielone przez Użytkownika pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3.9. powyżej, każdorazowo wygasa z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży.
 16. Mroomy nie ponosi odpowiedzialności za działania Partnerów oraz za szkody spowodowane przez Partnerów w związku z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem przez nich Umów Sprzedaży.

4. CENY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane na Platformie są cenami brutto (zawierają wszystkie podatki), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów dostawy. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Użytkownika w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami wskazanymi w Zamówieniu.
 2. Wiążąca i łączna cena sprzedaży wskazywana jest Użytkownikowi w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania przez Użytkownika do Mroomy. Mroomy jest upoważnione do zawarcia Umowy Sprzedaży w imieniu Użytkownika, o ile cena Produktów Partnera nie będzie przekraczać ceny określonej w Zamówieniu.
 3. Użytkownik może zrealizować płatność za pośrednictwem platformy Przelewy24 lub Paynow przy wykorzystaniu opcji szybkiego przelewu, przelewu BLIK W ramach płatności Przelewy24 i Paynow Klient może wykonać szybki przelew elektroniczny albo zapłacić kartą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.
 4. Na każdy sprzedany Produkt Partner wystawi dokument sprzedaży w postaci rachunku lub faktury, na żądanie Użytkownika, który będzie doręczany Użytkownikowi wraz z Produktami lub za pośrednictwem poczty elektronicznej za pośrednictwem Mroomy. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na doręczanie mu faktur elektronicznych na adres e-mail wskazany w Zamówieniu.
 5. W zależności od miejsca przeznaczenia dostawy Produktów Partnera, istnieje możliwość naliczenia dodatkowej opłaty celnej. Jej wysokość jest uzależniona od przepisów obowiązujących w danym kraju. Wszelkie koszty związane z należnościami celnymi pokrywa Użytkownik.

5. DOSTAWA

 1. Zamówienia dostarczane są przez Partnera za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub do wskazanego paczkomatu INPOST, lub przy pomocy transportu własnego Partnera w zależności od miejsca dostawy.
 2. Koszt wysyłki obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia. Użytkownik wyraża zgodę na obciążenie go kosztami dostawy.
 3. Warunkiem wysłania Produktów Partnera jest: (a) uiszczenie kwoty wskazanej w Zamówieniu; (b) skuteczne zawarcie Umowy Sprzedaży w imieniu Użytkownika
 4. Przewidywany czas realizacji poszczególnych produktów jest określony w opisie danego produktu. Terminy dostaw ustalane są indywidualnie przez każdego Dostawcę. Użytkownik jest świadom, że składając zamówienie na produkty od różnych Dostawców otrzyma je w odrębnych przesyłkach i w różnych terminach.

6. REKLAMACJE

 1. Wszelkie roszczenia Użytkowników związane z Produktami, reklamacjami oraz rękojmią przysługują im względem ich Partnera. Użytkownik oświadcza, że zdaje sobie sprawę, że w związku z nabyciem Produktów Partnera nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia względem Mroomy.
 2. Partner ma obowiązek dostarczenia Użytkownikowi Produktów Partnera bez wad. Każdy z Partnerów jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Produkt ma wadę Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, lub żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Mroomy zobowiązuje się do pośredniczenia w procesach reklamacyjnych. Reklamacje z tytułu rękojmi lub innych podstaw prawnych należy składać na adres [email protected] lub przy pomocy formularza reklamacyjnego dostępnego na Platformie. 
 3.  Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: imię, nazwisko, nazwę Produktu, nazwę Partnera oraz opis wady.
 4. Mroomy po otrzymaniu reklamacji niezwłocznie przekazuje ją do Partnera. Partner w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia przekazania mu reklamacji zobowiązany jest do ustosunkowania się do niej poprzez wskazanie, że uwzględnia lub odrzuca on reklamację, wraz z uzasadnieniem swojej decyzji.
 5. Czas, o którym mowa w ust. 7.4. powyżej może zostać przedłużony w przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych lub informacji pozwalających na jego rozpatrzenie. W takim wypadku Partner skontaktuje się bezpośrednio z Użytkownikiem w celu uzupełnienia koniecznych informacji, wówczas termin 7 (siedmiu) dni liczony jest od doręczenia uzupełnionych informacji Partnerowi.
 6. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Mroomy. Reklamację na usługi świadczone drogą elektroniczną można składać również na adres poczty elektronicznej Mroomy: [email protected].

7. ZWROTY

 1. Konsument, który jest stroną Umowy Sprzedaży, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub wiadomość e-mail skierowaną na adres [email protected] w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia Produktów Partnera w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. Oświadczenie Konsumenta jest niezwłocznie przekazywane Partnerowi.
 3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Partner przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 7.1. wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Użytkownik może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dołączanego do Produktów Partnera. Skorzystanie przez Użytkownika z tego wzoru nie jest dla niego obowiązkowe.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Partner w porozumieniu z Mroomy zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez danego Partnera), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Partner został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt(y) Partnerowi niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów Partnera przed jego upływem.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Tego typu Produkty Partnerów są odpowiednio oznaczane w ramach Platformy oraz w Zamówieniu.
 9. Bezpośrednie koszty odesłania Produktu do Partnera w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument. Produkt powinien zostać odesłany na adres wskazany przez Partnera, zaś w przypadku niepodania takiego adresu na adres Mroomy.

8. ZMIANA REGULAMINU

 1. Mroomy może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Mroomy lub Partnerów, zmiana formy działalności Mroomy, zmiana zasad współpracy pomiędzy Mroomy a Partnerami) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Platformy, zmiana sposobu funkcjonowania Platformy).
 2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu wraz z podaniem przyczyny takiej zmiany w wiadomości e-mail, wysłanej na 15 (piętnaście) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. W tym czasie, Użytkownik ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.
 3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

9. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

 1. W przypadku Użytkowników nie będących Konsumentami, stosuje się do nich szczególne, następujące postanowienia: (a) Mroomy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi z winy nieumyślnej oraz odpowiedzialność Mroomy ogranicza się do rzeczywiście poniesionych przez Użytkownika strat; Mroomy nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, (b) do praw i zobowiązań wynikających z Regulaminu stosuje się wyłącznie prawo polskie, (c) spory powstałe pomiędzy Mroomy a Użytkownikiem, zostają poddane wyłącznie sądowi właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez Mroomy; (d) w przypadku zmiany Regulaminu, jeżeli do momentu wejścia w życie jego zmienionej wersji, Użytkownik nie wypowie umów, przyjmuje się, że zaakceptował on nowy Regulamin bez zastrzeżeń.

9. DANE OSOBOWE

 1. Użytkownik oświadcza, że zdaje sobie sprawę, że w celu zawarcia Umowy Sprzedaży koniecznym jest udostępnienie jego danych osobowych Partnerowi będącego stroną takiej umowy.
 2. Udostępnienie danych osobowych obejmować będzie następujące kategorie danych osobowych: (a) imię i nazwisko; (b) adres dostawy; (c) numer kontaktowy; (d) numer NIP.
 3. Nieudostępnienie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży. W związku z powyższym Mroomy wskazuje, że udostępnienie danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Mroomy, której przedmiotem jest zawarcie Umowy Sprzedaży w imieniu Użytkownika.
 4. Partner po udostępnieniu mu danych osobowych Użytkownika zobowiązany jest do zrealizowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 12 i 14 RODO, w szczególności powinien on wskazać swoje dane jako administratora, cele oraz podstawy przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz prawa przysługujące Użytkownikowi jako osobie, której dane dotyczą.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne na Platformie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych na Platformie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Mroomy.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, zaś w miejsce nieważnych postanowień postanowieniami pozostała część Regulaminu będzie tak interpretowana, aby ich moc prawna i skutek ekonomiczny były jak najbardziej zbliżone do postanowień nieważnych.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których Konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.html 
 4. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
 5. Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Zamówienia będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi będącemu Konsumentem akcie prawnym. Polityka Prywatności znajdująca się tutaj https://mroomy.com/polityka-prywatnosci i stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu.

Data wejście Regulaminu w życie:  26.01.2024

Mastercard and Visa