Regulamin

Dzień dobry!

Mroomy jest przyjaznym, indywidualnym i łatwym sposobem na zaprojektowanie wybranego przez Ciebie wnętrza. Twój architekt dostępny on-line.

Tyle słowem wstępu, a teraz czas na formalności. Na początek, dane rejestrowe usługodawcy: Marcin Perłak Mroomy, ul. Zamknięta 10 lok.1.5, 30-554 Kraków, NIP: 2220668250, REGON 241547654.

Poniżej znajdziesz regulamin usługi Mroomy, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie zawarcia i realizacji umowy, usługach świadczonych drogą elektroniczną, procedurze reklamacyjnej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem [email protected]

Pozdrawiamy

Zespół Mroomy

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Dzień startu Usługi – termin faktycznego rozpoczęcia przez Usługodawcę wykonywania Projektu, poprzedzony uzyskaniem od Klienta informacji dotyczących oczekiwań Klienta co do projektu (ankieta) oraz danych pokoju (inwentaryzacja), od którego liczą się terminy na sporządzenie przez Usługodawcę rzutu układu mebli oraz wyposażenia wnętrza, a także wizualizacji.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. Projekt – projekt wybranego wnętrza, przesłany Klientowi w formie dokumentacji technicznej, wraz z towarzyszącymi mu wizualizacjami oraz listą zakupów obejmującą wszystkie elementy uwzględnione w projekcie, a w przypadku pakietu Projektowanie mebli na zamówienie dodatkowo również projektem mebli dla stolarza. W przypadku pakietu Mroomy ONE projekt obejmuje wyłącznie wizualizację i listę zakupów. 
 5. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://mroomy.com/regulamin
 6. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem https://mroomy.com
 7. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Klientem a Usługodawcą w sposób opisany w Regulaminie, mocą której Usługodawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Klienta Usługę za wynagrodzeniem płatnym z góry w chwili zawierania Umowy,
 8. Usługa – usługa wykonywana na odległość, polegająca na wykonaniu projektu wybranego wnętrza według zapotrzebowania Klienta; szczegóły związane z realizacją Usługi zostały opisane w Regulaminie,
 9. Usługodawca – Marcin Perłak Mroomy, ul. Zamknięta 10 lok.1.5, 30-554 Kraków, NIP: 2220668250, REGON 241547654.

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca zapewnia Klientowi możliwość zawarcia Umowy.
 2. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymogów przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy i aktualny system operacyjny (Windows, Linux, Mac OS X),
  3. standardowa i aktualna przeglądarka internetowa (Safari, Chrome, Firefox),
  4. aktywny adres e-mail.
 3. Samo przeglądanie zawartości Serwisu możliwe jest anonimowo, tj. bez konieczności podawania danych osobowych. Zawarcie Umowy wymaga natomiast podania określonych danych osobowych (adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres). Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT, musi również podać dane do wystawienia faktury (firma, numer NIP, adres siedziby).  
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.
 5. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto.
 6. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Serwisu była bezpieczna, tj., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do przesyłanych danych wynikający z okoliczności leżących po stronie Klienta, takich jak np. oprogramowanie szpiegowskie zainstalowane na urządzeniu Klienta.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klienta, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Usługodawca może w każdej chwili podjąć decyzję o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Serwisu. Usługodawca może również w każdej chwili podjąć decyzję o zmianie, wycofaniu lub dodaniu nowych funkcji Serwisu.
 9. Usługodawca jest uprawniony do korzystania z pomocy podmiotów trzecich w związku z funkcjonowaniem Serwisu, w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, rozwoju i obsługi Serwisu.  
 10. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności do:
  • korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania jakichkolwiek czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
  • korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy.

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługodawca zapewnia Klientowi możliwość zawarcia za pośrednictwem Serwisu Umowy w sposób opisany w § 4 Regulaminu.
 2. Usługodawca zapewnia również Klientowi możliwość zapisania się do newslettera. Zapis do newslettera możliwy jest podczas zawierania Umowy lub niezależnie od zawarcia Umowy poprzez wypełnienie dedykowanego formularza zapisu do newslettera. Zapis do newslettera wymaga podania danych osobowych w postaci imienia oraz adresu e-mail.
 3. Newsletter polega na tym, że Usługodawca przesyła Klientowi na jego adres e-mail informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z Mroomy.
 4. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej do Klienta w ramach newslettera.
 5. Usługi, o których mowa powyżej świadczone są na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu.

Wszelkie reklamacje związane z usługami, o których mowa powyżej, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected]

§ 4. Zawarcie Umowy

 1. W celu zawarcia Umowy Klient musi podjąć następujące kroki:
  1. wybrać interesujący Klienta pakiet Usługi i przejść do formularza zamówienia,
  2. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu,
  3. złożyć stosownej treści oświadczenia, zaznaczając odpowiednie checkboxy,
  4. kliknąć w przycisk “Kupuję i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk “Kupuję i płacę”, Klient zostanie przeniesiony do bramki płatności Przelewy24 lub Paynow celem dokonania zapłaty za Usługę. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przekierowany na stronę z potwierdzeniem zawarcia Umowy. Z tą chwilą Umowę uważa się za zawartą między Klientem a Usługodawcą. Potwierdzenie zawarcia Umowy Klient otrzyma również na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.
 3. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Umowy w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Usługodawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Usługodawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Usługodawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Usługodawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 4. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Usługodawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 3 powyżej.

§ 5. Płatność

 1. Płatność za Usługę dokonywana jest w całości z góry, zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu.
 2. Kwota płatności odpowiada wynagrodzeniu należnemu Usługodawcy z tytułu realizacji Usługi. Wynagrodzenie zależne jest od wybranego przez Klienta pakiet Usługi. Wszystkie pakiety opisane są w Serwisie.
 3. Płatność możliwa jest wyłącznie z wykorzystaniem płatności Przelewy24 lub Paynow. Operatorem usługi płatności Przelewy24 jest firma PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, posiadająca status krajowej instytucji płatniczej oraz zgodę NBP na prowadzenie działalności rozliczeniowo – rozrachunkowej. Więcej informacji o Przelewy24 dostępnych jest na stronie na https://www.przelewy24.pl. Operatorem usługi płatności Paynow jest mBank SA z siedzibą w Warszawie posiadający status krajowej instytucji płatniczej oraz zgodę NBP na prowadzenie działalności rozliczeniowo – rozrachunkowej. Więcej informacji o Paynow dostępnych jest na stronie na https://www.paynow.pl. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.
 4. W ramach płatności Przelewy24 i Paynow Klient może wykonać szybki przelew elektroniczny albo zapłacić kartą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 5. W razie konieczności zwrotu Klientowi płatności, zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego został wykonany szybki przelew elektroniczny albo na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej wykorzystanej w transakcji.
 6. Jeżeli Klient zgłosi żądanie otrzymania faktury, fakturę dokumentującą dokonaną płatność otrzyma w formie elektronicznej na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.

§ 6. Usługa

 1. Usługa realizowana jest na podstawie Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu. Warunkiem przystąpienia do realizacji Usługi jest zapłacenie z góry przez Klienta całości wynagrodzenia za Usługę. W przypadku płatności kartą, realizacja Usługi rozpocznie się z momentem uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 2. Po dokonaniu zapłaty wynagrodzenia, Klient otrzymuje na wskazany adres e-mail potwierdzenie informacji o Tygodniu startu usługi w którym zostanie uzgodniony z Klientem Dzień startu Usługi.
 3. Wszystkie terminy, o których mowa poniżej wyrażone są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Usługodawca deklaruje swój czas pracy w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00 W razie podjęcia jakiejkolwiek czynności przez Klienta poza wskazanymi godzinami pracy, termin realizacji czynności zastrzeżony przez Usługodawcę liczony jest od następnego dnia roboczego.
 4. Od momentu zapłaty wynagrodzenia do Dnia startu Usługi, Usługodawca ustala z Klientem jego oczekiwania i zapotrzebowania co do zamawianego projektu wnętrza. Ustalenia będą dokonywane z wykorzystaniem systemu ankietowego. Ankieta zostanie wysłana na adres e-mail Klienta automatycznie po odnotowaniu płatności za Usługę.
 5. Klient wypełnia ankietę i odsyła ją drogą e-mail Usługodawcy – w terminie 3 dni. Jeżeli Klient nie odeśle w tym terminie uzupełnionej ankiety – Usługodawca wysyła mu e-mail z wyznaczeniem dodatkowego 3 -dniowego terminu na wysłanie ankiety. Jeżeli Klient nie wyśle uzupełnionej ankiety w dodatkowo wyznaczonym terminie – Usługodawca ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem na przyszłość (tj. z zachowaniem całego zapłaconego przez Klienta wynagrodzenia).
 6. Po otrzymaniu przez Usługodawcę wypełnionej przez Klienta ankiety, Klient automatycznie otrzyma instrukcję inwentaryzacji
 7. W ciągu 2 dni roboczych od otrzymania instrukcji inwentaryzacji, Klient zobowiązany jest dokonać inwentaryzacji i przesłać Usługodawcy jej wyniki na adres [email protected], tj. wymiary oraz zdjęcia pokoju, którego dotyczy zamawiany projekt. Jeżeli Klient nie odeśle w tym terminie wyników inwentaryzacji – Usługodawca wysyła mu e-mail z wyznaczeniem dodatkowego 2 -dniowego terminu na wysłanie wyników inwentaryzacji. Jeżeli Klient nie wyśle wyników inwentaryzacji w dodatkowo wyznaczonym terminie – Usługodawca ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem na przyszłość (tj. z zachowaniem całego zapłaconego przez Klienta wynagrodzenia).
 8. Architekt odpowiedzialny za realizację Usługi po stronie Usługodawcy w ciągu 3 dni roboczych sprawdzi inwentaryzację. W razie wykrycia jakichkolwiek nieścisłości, do Klienta zostanie wysłana prośba o doprecyzowanie, z wyznaczonym terminem; jeżeli Klient nie odeśle w tym terminie doprecyzowania inwentaryzacji – Usługodawca wysyła mu e-mail z wyznaczeniem dodatkowego 2 – dniowego terminu na wysłanie doprecyzowania inwentaryzacji. Jeżeli Klient nie wyśle doprecyzowania inwentaryzacji w dodatkowo wyznaczonym terminie – Usługodawca ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem na przyszłość (tj. z zachowaniem całego zapłaconego przez Klienta wynagrodzenia).
 9. Po wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości, dojdzie do zatwierdzenia inwentaryzacji.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w wykonaniu inwentaryzacji po stronie Klienta, w szczególności za błędne wymierzenie pokoju, którego dotyczy zamawiany projekt.
 11. W przypadku pakietu Mroomy ONE:
  1. w ciągu 3 dni roboczych od Dnia startu usługi, Usługodawca udostępni Klientowi rzut układu mebli oraz wyposażenia wnętrza
 12. W przypadku pakietu Mroomy PREMIUM i PREMUM+
  1. W Dniu startu Usługi Usługodawca przeprowadzi z Klientem rozmowę wstępną, podczas której doprecyzuje wszystkie oczekiwania i zapotrzebowania Klienta w stosunku do projektowanego wnętrza.
  2. W ciągu 3 dni roboczych od przeprowadzenia rozmowy wstępnej z Klientem, Usługodawca udostępni Klientowi rzut układu mebli oraz wyposażenia wnętrza.
 13. Rzut, o którym mowa w ust. 12 powyżej, zostanie udostępniony Klientowi w formie elektronicznej. Klient ma 2 dni robocze od chwili udostępnienia mu rzutu na zaakceptowanie rzutu albo przesłanie listy oczekiwanych poprawek. Przesłanie przez Klienta informacji o braku akceptacji, bez równoczesnego wysłania listy oczekiwanych poprawek nie będzie uznane i nie wywoła skutku. Poprawki mogą dotyczyć wyboru mebli i ich usytuowania. Klient ma prawo do 2 rund poprawek na tym etapie (w każdej rudzie poprawek terminy wskazane w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio). Jeżeli Klient nie odeśle w ww. terminach informacji o zaakceptowaniu rzutu albo listy oczekiwanych poprawek- Usługodawca wysyła mu e-mail z wyznaczeniem dodatkowego 1 – dniowego terminu na wysłanie informacji o zaakceptowaniu rzutu albo listy oczekiwanych poprawek. Jeżeli Klient nie wyśle informacji o zaakceptowaniu rzutu albo listy oczekiwanych poprawek w dodatkowo wyznaczonym terminie – Usługodawca ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem na przyszłość (tj. z zachowaniem całego zapłaconego przez Klienta wynagrodzenia).
 14. W ciągu 10 dni roboczych od zaakceptowania przez Klienta rzutu, o którym mowa w ust. 12 powyżej, Usługodawca udostępni Klientowi wizualizację pokoju, którego dotyczy zamawiany projekt. Klient ma 2 dni robocze od chwili udostępnienia mu wizualizacji na zaakceptowanie wizualizacji albo przesłanie Usługodawcy listy oczekiwanych poprawek. Brak przesłania listy poprawek uważa się za zaakceptowanie wizualizacji w całości bez zgłaszania jakichkolwiek poprawek. Klient ma prawo do dwóch rund poprawek na tym etapie (w każdej rudzie poprawek terminy wskazane w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio). Jeżeli Klient nie odeśle w ww. terminach informacji o zaakceptowaniu wizualizacji albo listy oczekiwanych poprawek – Usługodawca wysyła mu e-mail z wyznaczeniem dodatkowego 1 – dniowego terminu na wysłanie informacji o zaakceptowaniu wizualizacji albo listy oczekiwanych poprawek. Jeżeli Klient nie wyśle informacji o zaakceptowaniu wizualizacji albo listy oczekiwanych poprawek w dodatkowo wyznaczonym terminie – wizualizacje uznaje się za zaakceptowane przez Klienta w całości. Poprawki nie mogą dotyczyć wszystkich elementów zatwierdzonych na etapie rzutu funkcjonalnego. Mogą dotyczyć kolorystyki, dodatków, detali i lamp.
 15. Dla pakietu Mroomy ONE:
  1. W ciągu 5 dni roboczych od zatwierdzenia wizualizacji, Usługodawca przekaże Klientowi ostateczny projekt pokoju w postaci wizualizacji. Wraz z projektem Klient otrzyma, również w formie elektronicznej, listę zakupów obejmującą wszystkie elementy uwzględnione w projekcie. Wraz z przekazaniem Klientowi ostatecznego projektu oraz listy zakupów Usługę uważa się za zrealizowaną w całości.
  2. Po przekazaniu ostatecznego projektu Klient ma obowiązek zweryfikować listę zakupów w ciągu 5 dni roboczych. Może zgłosić swoje uwagi tylko do elementów które nie zostały zaakceptowane (lub uznane za zaakceptowane zgodnie z ust.14 zdanie przedostatnie) na poprzednich etapach.
 16. Dla pakietu Mroomy PREMIUM i PREMUM+
  1. W ciągu 7 dni roboczych od zatwierdzenia wizualizacji, Usługodawca przekaże Klientowi ostateczny projekt pokoju w formie dokumentacji technicznej. Wraz z projektem Klient otrzyma, również w formie elektronicznej, listę zakupów obejmującą wszystkie elementy uwzględnione w projekcie. Wraz z przekazaniem Klientowi ostatecznego projektu oraz listy zakupów Usługę uważa się za zrealizowaną w całości.
  2. Po przekazaniu ostatecznego projektu Klient ma obowiązek zweryfikować rysunki i listę zakupów w ciągu 5 dni roboczych. Może zgłosić swoje uwagi tylko do elementów które nie zostały zaakceptowane (lub uznane za zaakceptowane zgodnie z ust.14 zdanie przedostatnie) na poprzednich etapach.

§ 7. Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona jedynie do wad przesłanego Projektu:
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie Projektu, w tym w szczególności za właściwy montaż urządzeń i elementów wyposażenia,
  2. Usługodawca w ramach projektu uwzględnia najwyższej jakości gotowe produkty, dostępne na rynku – Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za materiały zastosowane w toku realizacji Projektu, odpowiedzialność za te materiały ponosi ich producent lub sprzedawca;
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub niedostosowaniem projektu do wieku i możliwości fizycznych użytkowników.
 3. Jeżeli Usługodawca i Klient indywidulanie ustalą, że Usługodawca wykona projekt mebli lub innych urządzeń, Usługodawca ponosi odpowiedzialność jedynie za wady przesłanego projektu – Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie projektu oraz za wady materiałów, za które odpowiedzialność ponoszą odpowiednio: wykonawca projektu oraz producent lub sprzedawca.

§ 8. Licencja

 1. Z chwilą zrealizowania Usługi, poprzez przekazanie Klientowi ostatecznego Projektu pokoju w formie dokumentacji technicznej, Usługodawca automatycznie (bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń) udzieli Klientowi niewyłącznej, bezterminowej licencji na korzystanie z przesłanego Klientowi Projektu na następującym polu eksploatacji: jednorazowe wykorzystanie projektu w ramach wykończenia pokoju, którego dotyczyła Usługa.
 2. Architekt zapewnia, że w chwili powstania Projektu będą mu przysługiwać wszelkie prawa autorskie (majątkowe i osobiste) do projektu, które nie będą w żaden sposób ograniczone.
 3. Klient nie będzie uprawniony do
  • rozporządzania Projektem, w tym przenoszenia na osoby trzecie jakichkolwiek praw do Projektu; wprowadzania projektu do obrotu,
  • dokonywania zmian i adaptacji Projektu, a także włączania Projektu do innych utworów, w tym zmiany formy przedstawienia Projektu, a także uprawniania do dokonywania zmian przez innych projektantów,
  • używania dokumentacji projektowej celem sporządzenia innego projektu na potrzeby Klienta.
 4. Usługodawca jest uprawniony do wykorzystania wykonanego w ramach Usługi Projektu w prowadzonej przez siebie działalności, w tym poprzez jego umieszczenie na stronach internetowych MROOMY, jako gotowego projektu, możliwego do zakupienia przez klientów usługodawcy.

§ 9. Prawa Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł z Usługodawcą Umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Jeżeli jednak Konsument zgodził się na wykonanie Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, traci prawo odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr

§ 10. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. Klient wysyła reklamację na adres [email protected] 
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.  

§11. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych Klienta oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://mroomy.com/polityka-prywatnosci/

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26.01.2024
Mastercard and Visa