Tylko do 14 czerwca 20% rabatu na projekt pokoju dziecka Skorzystaj

Regulamin sprzedaży produktów

Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania z platformy mroomy.com w zakresie, w jakim Umowa Sprzedaży jest zawierana z Użytkownikiem oraz Mroomy jako Sprzedawcą. 

Usługodawcą i właścicielem platformy jest Marcin Perłak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Perłak Mroomy wykonywaną w Krakowie (30-554), ul. Zamknięta 10 lok.1.5, NIP: 2220668250, REGON: 241547654, (dalej jako „Mroomy”).

W odniesieniu do Produktów podmiotów trzecich oznaczonych jako Produkty Partnerów Użytkownika obowiązuje Regulamin platformy Mroomy.com dotyczący Produktów Partnerów znajdujący się tutaj: https://mroomy.com/regulamin-sprzedazy-produktow-partnerow/. W takim przypadku Użytkownik udziela Mroomy pełnomocnictwa do zawarcia umowy sprzedaży z Partnerem na zasadach tam wskazanych.

Użytkownik może skontaktować się z Mroomy drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres [email protected] .

DEFINICJE

Czas Realizacji Zamówieniaczas, w którym zamówienie jest kompletowane, a następnie wydawane przewoźnikowi w celu dostarczenia Produktów pod wskazany przez Użytkownika adres; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy
Dni Roboczedni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej)
Konsumentosoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Koszykusługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu Platformy, w której Użytkownik określa Produkty mające być przedmiotem Zamówienia
Partnerpodmiot trzeci będący stroną Umowy Sprzedaży produktów oznaczonych jako Produkty Partnera
Platformaserwis internetowy znajdujący się pod adresem URL: https://mroomy.com umożliwiający składanie Zamówień
Polityka Prywatnościdokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu dostępny pod tym adresem https://mroomy.com/polityka-prywatnosci 
Produkttowary dostępne na Platformie oraz mogące być przedmiotem Zamówienia i Umowy Sprzedaży
Regulaminniniejszy regulamin Platformy; Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawieraniem umów na stronie Platformy, a także – na żądanie Użytkownika – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego
Umowa Sprzedażyumowa sprzedaży Produktów – innych niż oznaczone jako Produkty Partnera – w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Mroomy a Użytkownikiem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Platformy 
Usługiwszelkie usługi świadczone przez Mroomy na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Platformy, które nie zostały uregulowane w odrębnych dokumentach lub regulaminach 
Użytkownikpodmiot, na rzecz którego świadczone są Usługi
Zamówienieoświadczenie woli Użytkownika prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i wskazujące istotne jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji Koszyka; Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godz. 9 do godz. 16

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Platformy, w szczególności warunki korzystania z usług drogą elektroniczną, składania Zamówień, składania reklamacji, dokonywania płatności, a także inne uprawnienia i obowiązki Użytkownika, oraz Mroomy. 
 2. Osoba chcąca skorzystać z Usług musi zapoznać się wcześniej z niniejszym Regulaminem. Osoba, która nie zapoznała się z Regulaminem, nie może korzystać z Platformy.
 3. Informacje zawarte na Platformie nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Użytkowników.
 4. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania z Platformy w sposób zakłócający lub uniemożliwiający jego funkcjonowanie.
 5. W celu korzystania z Platformy po stronie Użytkownika muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana do najnowszej wersja przeglądarki internetowej: Edge, Chrome, FireFox, Opera, Safari; z włączoną obsługą JavaScript i Cookies.
 6. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim, z zastrzeżeniem, że wybór ten nie może skutkować pozbawieniem Konsumenta ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa jego zwykłego pobytu.

2. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Mroomy dostarcza Użytkownikom bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie funkcjonalności Platformy tj.: interaktywnych formularzy, w tym formularza kontaktowego, oraz Zamówienia. Za pośrednictwem Platformy możliwym jest złożenie Zamówienia.
 2. Każda z umów o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany tutaj lub w dalszej części Regulaminu. Umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza do Mroomy albo zaprzestania ich używania. Użytkownik może też zrezygnować z usług w postaci interaktywnych formularzy poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych usług.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do podania i zapewnienia aktualności swoich danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.

3. ZAMÓWIENIE I UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Mroomy publikuje w ramach Platformy informacje dotyczące Produktów co najmniej w zakresie jego rodzaju, charakterystyki, ze szczególnym uwzględnieniem koloru i rozmiaru.
 2. Użytkownik sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Produktów do Koszyka. Skuteczne dodanie Produktu powoduje, iż w zakładce Koszyka zmienia się liczba Produktów na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować, również z poziomu Koszyka.
 3. Po potwierdzeniu wyboru Produktów, Użytkownik wskazuje w formularzu Zamówienia sposób płatności, dane do dostawy, a także przesyła i potwierdza dane kontaktowe.Po skompletowaniu Zamówienia, wyświetlana jest dodatkowa cena dostawy Produktów. Użytkownik zatwierdza je oraz przesyła do Mroomy poprzez uaktywnienie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Przed zatwierdzeniem oraz przesłaniem do Mroomy Zamówienia Użytkownik za pośrednictwem funkcjonalności Platformy oświadcza, że akceptuje Regulamin.
 5. W formularzu Zamówienia konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji Umowy Sprzedaży. Są to w szczególności: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, dane do wystawienia rachunku lub faktury VAT.
 6. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty“ istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Użytkownika w Zamówieniu i jego modyfikacji poprzez funkcjonalności Platformy.
 7. Po tym momencie, Użytkownik może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. Zmiana Zamówienia jest możliwa wyłącznie poprzez bezpośredni kontakt z Mroomy w formie mailowej. 
 8. Składając Zamówienie, Użytkownik składa Mroomy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie ww. oferty przez Mroomy, w momencie otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Mroomy.
 9. Warunkiem zawieszającym zawarcia Umowy Sprzedaży jest: (a) uiszczenie płatności przez Użytkownika, (b) brak błędu na Platformie dotyczącego ceny Produktu. Jeżeli Użytkownik uiścił płatność, a nie został spełniony warunek zawieszający dotyczący błędu, płatność jest nienależna i Mroomy zwróci ją Użytkownikowi niezwłocznie od jej zaksięgowania na rachunku bankowym, nie później jednak niż w terminie jednego Dnia Roboczego. W przypadku, gdy Zamówienie obejmuje więcej niż jeden Produkt oraz wystąpił błąd co do ceny Produktu, Zamówienie zostanie anulowane wyłącznie w odniesieniu do Produktu, którego dotyczył błąd. 
 10. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Platformy i wysyłana jest na adres e-mail Użytkownika lub pisemnie na wskazany przez Użytkownika w Zamówieniu adres. Użytkownikowi, który złożył Zamówienie zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy Sprzedaży wraz z jej treścią.
 11. Czas Realizacji Zamówienia może różnić się w zależności od Produktu i jego przybliżony czas zostanie podany każdorazowo przy danym Produkcie  Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatności elektronicznej za pośrednictwem internetowego systemu płatności – po potwierdzeniu otrzymanym przez Mroomy od operatora płatności

4. CENY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane na Platformie są cenami brutto (zawierają wszystkie podatki), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów dostawy. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Użytkownika w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami wskazanymi w Zamówieniu.
 2. Wiążąca i łączna cena sprzedaży wskazywana jest Użytkownikowi w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania przez Użytkownika do Mroomy.
 3. Użytkownik może zrealizować płatność za pośrednictwem platformy Przelewy24 lub Paynow przy wykorzystaniu opcji szybkiego przelewu, przelewu BLIK W ramach płatności Przelewy24 i Paynow Klient może wykonać szybki przelew elektroniczny albo zapłacić kartą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.
 4. Na każdy sprzedany Produkt wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury, na żądanie Użytkownika. Dokument księgowy stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na doręczanie mu faktur elektronicznych na adres e-mail wskazany w Zamówieniu.
 5. W zależności od miejsca przeznaczenia dostawy Zamówienia, istnieje możliwość naliczenia dodatkowej opłaty celnej. Jej wysokość jest uzależniona od przepisów obowiązujących w danym kraju. Wszelkie koszty związane z należnościami celnymi pokrywa Użytkownik.

5. DOSTAWA

 1. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej,  do wskazanego paczkomatu INPOST lub w inny sposób wskazany w procesie składania Zamówienia w zależności od miejsca dostawy.
 2. Koszt wysyłki obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia. Użytkownik wyraża zgodę na obciążenie go kosztami dostawy.
 3. Warunkiem wysłania Produktów jest uiszczenie wymagalnej zapłaty za Zamówienie. 
 4. Czas dostarczenia Zamówienia na terytorium Polski trwa do 10 Dni Roboczych a na terytorium pozostałych państw Unii Europejskiej do 15 Dni Roboczych, natomiast w przypadku państw trzecich do 20 Dni Roboczych liczonych od dnia zakończenia Czasu Realizacji Zamówienia. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Użytkownika, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Użytkownikowi z chwilą jego wydania.

6. REKLAMACJE

 1. Mroomy ma obowiązek dostarczenia Użytkownikowi Mroomy jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Produkt ma wadę Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, lub żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.
 2. Rękojmia przysługuje tylko Konsumentom. Strony, Użytkownik niebędący Konsumentem oraz Mroomy, wyłączają między sobą rękojmię za wady.
 3. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres: [email protected] lub przy pomocy formularza reklamacyjnego dostępnego na Platformie. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Produkt powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym (czyli wskazaniem osoby składającej reklamację, żądaniem rozpatrzenia reklamacji ze wskazaniem sposobu oraz wskazaniem wady Produktu).
 4. Mroomy w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta, chyba że Użytkownik nie opisał przedmiotu i zakresu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie podał danych umożliwiających jego identyfikację.
 5. W przypadku, o którym mowa powyżej, termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia, w którym Użytkownik dostarczył Mroomy brakujące informacje.
 6. Odpowiedź na reklamację Mroomy kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w reklamacji. Odpowiedź Mroomy w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.
 7. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Mroomy, za których zgodność świadczenia z Umową odpowiada Mroomy. Reklamację na usługi świadczone drogą elektroniczną można składać również na adres poczty elektronicznej Mroomy: [email protected].

7. ZWROTY

 1. Konsument, który jest stroną Umowy Sprzedaży, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub wiadomość e-mail skierowaną na adres [email protected] terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Mroomy przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. Do zachowania terminu, o którym mowa powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Użytkownik może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dołączonego do Produktów. Skorzystanie przez Użytkownika z tego wzoru nie jest dla niego obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy,  Mroomy zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Mroomy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Mroomy został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt(y) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Tego typu produkty są odpowiednio oznaczane w ramach Platformy oraz w Zamówieniu.
 8. Bezpośrednie koszty odesłania Produktu w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument. Produkt powinien zostać odesłany na adres Mroomy.

8. ZMIANA REGULAMINU

 1. Mroomy może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Mroomy lub Partnerów, zmiana formy działalności Mroomy, zmiana zasad współpracy pomiędzy Mroomy a Partnerami) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Platformy, zmiana sposobu funkcjonowania Platformy).
 2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu wraz z podaniem przyczyny takiej zmiany w wiadomości e-mail, wysłanej na 15 (piętnaście) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. W tym czasie, Użytkownik ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.
 3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

9. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

 1. W przypadku Użytkowników nie będących Konsumentami, stosuje się do nich szczególne, następujące postanowienia: (a) Mroomy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi z winy nieumyślnej oraz odpowiedzialność Mroomy ogranicza się do rzeczywiście poniesionych przez Użytkownika strat; Mroomy nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, (b) do praw i zobowiązań wynikających z Regulaminu stosuje się wyłącznie prawo polskie, (c) spory powstałe pomiędzy Mroomy a Użytkownikiem, zostają poddane wyłącznie sądowi właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez Mroomy; (d) w przypadku zmiany Regulaminu, jeżeli do momentu wejścia w życie jego zmienionej wersji, Użytkownik nie wypowie umów, przyjmuje się, że zaakceptował on nowy Regulamin bez zastrzeżeń.
 2. Mroomy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Użytkownikiem niebędącym Konsumentem w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny.
 3. Z chwilą wydania Produktu przewoźnikowi, przechodzą na Użytkownika niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Mroomy w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Użytkownikowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. W razie przesłania Produktu do Użytkownika za pośrednictwem przewoźnika Użytkownik niebędący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9. DANE OSOBOWE

 1. Użytkownik oświadcza, że zdaje sobie sprawę, że w celu zawarcia Umowy Sprzedaży koniecznym jest udostępnienie jego danych osobowych Partnerowi będącego stroną takiej umowy.
 2. Udostępnienie danych osobowych obejmować będzie następujące kategorie danych osobowych: (a) imię i nazwisko; (b) adres dostawy; (c) numer kontaktowy; (d) numer NIP.
 3. Nieudostępnienie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży. W związku z powyższym Mroomy wskazuje, że udostępnienie danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Mroomy, której przedmiotem jest zawarcie Umowy Sprzedaży w imieniu Użytkownika.
 4. Partner po udostępnieniu mu danych osobowych Użytkownika zobowiązany jest do zrealizowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 12 i 14 RODO, w szczególności powinien on wskazać swoje dane jako administratora, cele oraz podstawy przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz prawa przysługujące Użytkownikowi jako osobie, której dane dotyczą.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne na Platformie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych na Platformie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Mroomy.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, zaś w miejsce nieważnych postanowień postanowieniami pozostała część Regulaminu będzie tak interpretowana, aby ich moc prawna i skutek ekonomiczny były jak najbardziej zbliżone do postanowień nieważnych.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których Konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.html 
 4. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
 5. Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Zamówienia będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi będącemu Konsumentem akcie prawnym. Polityka Prywatności znajdująca się tutaj https://mroomy.com/polityka-prywatnosci i stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu.

Data wejście Regulaminu w życie:  26.01.2024

Mastercard and Visa